Моделиране и оптимизация на градски трафик в мрежа от кръстовища

Управлението на трафика е сложна задача, тъй като има набор от взаимосвързани обекти (кръстовища), всеки със специфична среда и формализация със съответна оптимизационна задача. Тъй като кръстовищата са включени в транспортна мрежа с взаимосвързани транспортни задачи, в настоящия проект за формализиране на транспортната мрежа се предлага апарата на йерархичните системи. Съгласно теорията на йерархичните системи, взаимосвързана транспортна система може да се декомпозира до набор от взаимосвързани подсистеми, всяка от които се управлява чрез дефиниране и решаване на съответна оптимизационна задача. Управлението на всяко кръстовище се формализира до решаване на оптимизационна задача. Тази задача се решава независимо съгласно своя локална цел и локални ограничения. За да се интегрират отделните управления на кръстовищата в обща управляваща система, е необходимо отделните оптимизационни задачи да бъдат координирани. Това се изпълнява от координираща задача. Тя се решава на второ йерархично ниво и нейните решения модифицират локалните целеви функции и/или ограничения на локалните оптимизационни задачи. Така се реализира двуйерархично (bi-level) управление в транспортната система.

Особеност на този клас задачи е, че се търси едновременно оптимизиране по два критерия: на горната и на долната оптимизационна задача. Решенията, които се търсят в световната практика за управление на градски трафик се получават в резултат на решаване на оптимизационни задачи с един критерий – обикновено това е продължителност на светене на зеления сигнал на светофара или цикъла на светофара. С изследванията по проекта се цели да се управлява трафика пред кръстовища посредством два типа управляващи величини - продължителността на светене на зелената светлина на светофара и цикъла на светофара. Управлението ще се формализира посредством задачи с интегриране на горните две основни управляващи променливи. В зависимост от натовареността на кръстовището (опашките пред светофари) ще се формализира максимум на изходящия поток от кръстовището и минимизиране на опашките пред светофарите. В проекта ще се търсят решения за намаляване на заръстванията не само пред едно кръстовище, но и от мрежа от кръстовища с цел интелигентно управление на транспорта.

Цели на проекта

Lorem ipsum dolor sit amet, has ei ipsum scaevola deseruisse am sea facilisis.

Научи повече
Работна програма

Lorem ipsum dolor sit amet, has ei ipsum scaevola deseruisse am sea facilisis.

Научи повече
Научен екип

Lorem ipsum dolor sit amet, has ei ipsum scaevola deseruisse am sea facilisis.

Научи повече
Публикации

Lorem ipsum dolor sit amet, has ei ipsum scaevola deseruisse am sea facilisis.

Научи повече